źródło: Dmitry Ersler - Fotolia.com

Dyslalia to błędy w wymawianiu jednej, wielu czy nieomal wszystkich głosek. Sprawdź czy twoje dziecko mam dyslalię.

W dyslalii zachowane są rytm, melodia i akcent, sama wymowa jest jednak zatarta, mało zrozumiała lub zupełnie niezrozumiała.

W obrębie dyslalii wyróżnić możemy różnego rodzaju seplenienia, rerania, nieprawidłową wymowę głosek k, g, bezdźwięczność, nosowanie i inne, rzadziej spotykane odchylenia od normy artykulacyjnej na przykład zastępowanie głoski inną głoską, zniekształcanie jej lub opuszczanie w wymowie.

Seplenienie

to wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głosek dentalizowanych:

  • szeregu syczącego - s,z,c,dz,

  • szeregu szumiącego - sz,ż,cz,dż,

  • szeregu ciszącego - ś,ź,ć,dź,

Przyczyn seplenienia może być wiele: nieprawidłowa budowa narządów mowy, zaburzenia słuchu, naśladownictwo, nieprawidłowy zgryz, niesprawność języka i warg, nawykowe oddychanie przez usta, nieprawidłowa budowa języka, zaburzenia połykania, itp.

Reranie

jest wadą wymowy polegającą na nieprawidłowej wymowie głoski „r”. głoska ta najczęściej zastępowana jest przez „l” lub „j”, rzadziej przez „ł”. Jej bezpośrednią przyczyną jest niedostateczna sprawność ruchowa języka lub jego wady anatomiczne.

Mowa bezdźwięczna

polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, czyli bez drgań wiązadeł głosowych. Przyczyną bezdźwięczności jest najczęściej zaburzenie słuchu fonematycznego, tzn. nieróżnicowanie dźwięków o tym samym miejscu artykulacji.

Nosowanie

zachodzi wówczas, gdy głoski nosowe wymawiane są jak głoski ustne (nosowanie zamknięte) lub głoski ustne realizowane są rezonatorem nosowym (nosowanie otwarte). Przyczyna nosowania może być niedrożność jamy nosowo - gardłowej, przewlekłe katary, przerost trzeciego migdała, polipy, skrzywienie przegrody nosa lub rozszczepy podniebienia. Warunkiem poprawy wymowy może być wyłącznie zlikwidowanie przyczyny (zabieg operacyjny, leczenie). Przy nosowaniu mowa jest mało zrozumiała, artykulacja cofnięta w głąb, do gardła.

Nieprawidłowa wymowa głosej k i g

należy do wad artykulacyjnych, które są wynikiem nieprawidłowej pracy języka. Głoski te zamieniane są najczęściej przez t,d, lub opuszczane.

Bełkot (dyslalia całkowita)

występuje wtedy, gdy wszystkie lub prawie wszystkie głoski są zniekształcone lub nieprawidłowo realizowane. Przy bełkocie może wystąpić seplenienie różnego rodzaju, reranie, bezdźwięczność, nosowanie, jak też niewłaściwa realizacja innych głosek.

Wyrazy są zniekształcone, charakterystyczne są przestawienia sylabowe, brak końcówek lub sylab początkowych, upraszczanie grup spółgłoskowych. W efekcie mowa jest niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie.

  • Do wad wymowy nie zaliczamy cech wymowy dziecięcej, które są normalnym przejawem jej niedojrzałości.
  • Rozwój mowy powinien być w zasadzie ukończony w 6-7 roku życia, lecz w niektórych przypadkach kształtowanie się mowy trwa nieco dłużej i dopiero po roku nauki w szkole dziecko zaczyna mówić prawidłowo bez żadnej interwencji.

Należy też wyraźnie odróżnić wady wymowy od błędów wymowy. W przypadku wątpliwości czy mamy do czynienia z wadą czy błędem wymowy polecamy dziecku wiernie powtarzać dyktowane wyrazy. Jeśli potrafi powtórzyć prawidłowo (nawet po kilku próbach), to znaczy, że mamy do czynienia z błędnie zapamiętanym wzorcem wyrazu lub wpływem środowiska na mowę potoczną. Jeżeli natomiast dziecko ma trudności z powtórzeniem to może znaczyć, że jego narządy mowne nie są zdolne do wytwarzania prawidłowych dźwięków, a więc wymaga ono ćwiczeń usprawniających.

W przypadku występowania jakichkolwiek wątpliwości najlepiej oczywiście skonsultować się z logopedą.

 

     

 

Oceń artykuł:
Kategorie: Maluch 1-3 l., 23 Miesiąc, 21 Miesiąc, 22 Miesiąc, Przedszkole, Podstawówka, 25-27 Miesiąc, 23 Miesiąc, Przedszkolak 3-6 l., 24 Miesiąc, 20 Miesiąc, Przedszkolak 3-6 l., 23 Miesiąc, 24 Miesiąc, 25-27 Miesiąc, Przedszkolak 3-6 l., Mówienie, Podstawówka, 24 Miesiąc, 27 Miesiąc, Mówienie, 20 Miesiąc, Przedszkole, 22 Miesiąc, Maluch 1-3 l., 21 Miesiąc, Przedszkole, Mówienie, 20 Miesiąc, 21 Miesiąc, 22 Miesiąc
Działy: Dom - Ciąża i dziecko, Dom - Rossnę, Rossnę - Rozwój i wychowanie,