MEDISEPTchusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni rąk i powierzchni
15 szt., nr kat. 315953

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Medisept chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Dezynfekujące chusteczki do rąk i powierzchni o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy i ograniczonym wirusobójczym ( działają m.in.. na wirusa grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C).

Do stosowania w miejscach publicznych.
Skuteczność mikrobiologiczna: Produkt działa na bakterie, drożdżaki, wirusy otoczkowe i prątki gruźlicy w czasie od 30 sekund (warunki czyste-czyste ręce) lub 60 sekund (warunki brudne- brudne ręce).
 

Substancje czynne w 100 g płynu: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N, N"-bis (4-chlorofenylo) -3, 12 diimino2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.
Dezynfekcja powierzchni: chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Rodzaj zagrożenia: Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Środki ostrożności: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość / pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne: Przy kontakcie z oczami powoduje podrażnienia.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz

Kod EAN
5 907626 636086