//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/181109_81661_1280_720_51508.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/181109_81661_360_350_51508.png

AIR WICK Life Scents

automatyczny odświeżacz powietrza w aerozolu Świeżość Letniego Poranka
250 ml, nr kat. 81661

Air Wick automatyczny odświeżacz powietrza Świeżość Letniego Poranka o zapachu zielonego jabłka, rześkiej bawełny i świeżego powietrza.

Zawiera: dyfuzor Freshmatic, wkład zapachowy i 2 baterie AA.

60 dni zapachu* w oparciu o najniższy poziom intensywności zapachu.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Instrukcja na opakowaniu. Przestrzegaj instrukcji użycia. Zawsze kieruj wylot urządzenia z dala od twarzy.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Urządzenie działa na baterię.

Wyłącznie dla dorosłych. Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej.

Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF”), zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego. Przestrzegaj instrukcji na opakowaniu wkładu. Używaj wyłącznie wkładów Air Wick.

Używaj tylko baterii alkalicznych. Upewnij się, że baterię są prawidłowo umieszczone w urządzeniu, zgodnie z oznaczeniami (+) i (-). Jeśli nastąpi jakikolwiek wyciek z baterii, usuń je i wyczyść dokładnie urządzenie. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Jeśli planujesz ponadtygodniowy pobyt poza domem, wyłącz urządzenie. Chronić urządzenie przed źródłami ciepła, ogniem, urządzeniami elektrycznymi, słońcem i przed nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie używaj jednocześnie baterii używanych i nowych, różnych producentów czy różnych typów. Baterie nie powinny być narażone na działanie wody, ognia czy wysokich temperatur. Nie powoduj spięcia. Nie ładuj baterii. Utylizacja: należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy prawne. Wyjąć baterie. Baterie zawierają 0% Hg, 0% Cd, 0% Pb. Zutylizuj zużyty pojemnik po wkładzie. Urządzenie wyrzuć do odpowiednio oznaczonego kosza.

łaściwego postępowania z odpadami tego produktu. Odpowiedni recykling pomaga w zachowaniu zasobów naturalnych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK