//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/288495_127889_1280_720_91854.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/288495_127889_360_350_91854.png

AIR WICK Life Scents

elektryczny odświeżacz powietrza, wtyczka+wkład Wędrówka Leśną Ścieżką
19ml, nr kat. 127889

(17 Opinii)

Air Wick elektryczny odświeżacz powietrza Air Wick Wędrówka Leśną Ścieżką o zapachu zroszonych liści, jeżyn i dzikich ziół.

Zawiera: wtyczka elektryczna i  wkład zapachowy.

75 dni zapachu* przy najniższym poziomie zużycia przez 12 godzin dziennie.

 

Metylofenyloglicydynian Etylu, Eukaliptol, alfa- Pinen, di- Limonen,  2-Metylo-3 (p-izopropylofenylo) propionaldehyd, alfa-izo-Metylojonon, beta-Pinen, Metoksy- dicyklopentadieno karboksaldehyd, delta-1-(2,6,6 Trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on, Dimetylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (mieszanina izomerów) i 2,4- Dimetylo-3-cyclohekseno-1-karboksyaldehyd).

HeOz
mój ideał...
Lady Małgorzata
Sensacji nie ma, ale zaskoczenie jest. :-)...
RysD
niezwykły...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności oraz sposób użycia umieszczone na opakowaniu.

  1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu.
  2. Umieść wkład dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej.
  3. Umieść wtyczkę w gniazdku.
  4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak= największa intensywność.

Aby wymienić wkład, usuń urządzenie z gniazdka/ wyjmij buteleczkę z wtyczki.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można ja łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Tylko puste opakowania mogą być przeznaczone do recyklingu. Puste opakowania utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Używaj tylko wkładów Air Wick z elektrycznymi odświeżaczami powietrza Air Wick! Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Do utylizacji tego typu produktów służą odpowiednie punkty zajmujące się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK