//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/22914_128421_1280_720_7243.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/22914_128421_360_350_7243.png

AIR WICK Life Scents

wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Pierwszy Dzień Wiosny
19 ml, nr kat. 128421

Air Wick wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Pierwszy Dzień Wiosny* przy najniższym poziomie zużycia przez 12 godzin dziennie.

Dimetylocykloheks-3eno-1-karbaldehyd (mieszanina izomerów), 2,4-Dimetylo-3-Cyclohekseno-1-karboksyaldehyd, Butylidenobenzenoacetonitryl, Geraniol, Nerol, Cytral, beta- Pinen, Isocyklocytral, di- Limonen, di- Cytronellol, 1-(2,6,6- Trimetylocykloheksa-1,3-dienyl)-2-buten-1-on i Linalol. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu, umieść wkład dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej, umieść wtyczkę w gniazdku. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak= największa intensywność. Aby wymienić wkład, usuń urządzenie z gniazdka/ wyjmij buteleczkę z wtyczki.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności i sposób użycia umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Używać wyłącznie jak wskazano. Zawsze wyjmij wtyczkę z kontaktu przed włożeniem lub wyjęciem wkładu. Nie umieszczać w miejscach, w których wtyczka jest narażona na uderzenia. Jeżeli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed usunięciem. Nie stosować przedłużaczy lub listew zasilających. Stosować wewnątrz pomieszczeń. Zawsze trzymaj wtyczkę/ wkład w pozycji pionowej. Nie obsługiwać mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Gdy używasz produktu zawsze upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczać na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczać na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach.

Używaj wkładów do odświeżaczy elektrycznych Air Wick wyłącznie z wtyczkami Air Wick. Używanie wkładów innych producentów może doprowadzić do emisji toksyn lub spowodować pożar. Aby wyczyścić urządzenie wyjmij wtyczkę z kontaktu i użyj suchej ściereczki. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Urządzenie nie może być używane bez nadzoru nad dziećmi, ani osobami z ograniczonymi zdolnościami psychoruchowymi. Uwaga! Zawiera: Linalol, Terpineol, Dimethylocykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (mieszanina Izomerów), 2,4-Dimetylo-3-Cyclohekseno-1- Karboksyaldehyd, Alpha- Butylideno-(alfa Z), Benzenoacetonitryl, Geraniol, Nerol, Cytral, beta-Pinen, Izocyklocytral, Limonen, di- Cytronellol,1-( 2,6,6- Trimetylocyklohesa-1,3-dienylo)-2-buten-1-on. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można ja łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Tylko puste opakowania mogą być przeznaczone do recyklingu. Puste opakowania utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Używaj tylko wkładów Air Wick z elektrycznymi odświeżaczami powietrza Air Wick! Air Wick jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Reckitt Benckiser.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od AIR WICK