//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/112035_71514_1280_720_36921.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/112035_71514_360_350_36921.png

GLADE Sense & Spray

zapas do automatycznego odświeżacza powietrza Czysta świeżość
18 ml, nr kat. 71514

(10 Opinii)

Glade® by Brise® Sense & Spray™ zapas do automatycznego odświeżacza powietrza o zapachu Czystej Świeżości.

 

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera: salicylan heksylu.

stepyniezmierzone
Wiosna w domu...
Mała Ins
nazwa nie kłamie, to czysta świeżość :)...
Orionis
Ruch to podstawa...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Sposób użycia wewnątrz opakowania.

 

Używać zgodnie z przeznaczeniem. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.

Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo!

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodują długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

S.C. Johnson Sp. z o.o., Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Więcej z kategorii Odświeżacze elektryczne i automatyczne

Więcej z tej linii

Więcej od GLADE