//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/221813_22111_1280_720_69449.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/221813_22111_360_350_69449.png

KIWI Deo Fresh

odświeżacz do obuwia
100 ml, nr kat. 22111

Kiwi Shoe Deo Fresh - odświeżacz do obuwia. Świeży zapach 48 godzin świeżości.

Zawiera geraniol.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Używać zgodnie ze sposobem użycia (podany na opakowaniu).

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo! Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

S.C. Johnson Sp. z o.o., Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Więcej z kategorii Pasty, impregnaty i odświeżacze

Więcej z tej linii

Więcej od KIWI