VACO Strong Deetpłyn na komary, kleszcze i meszki
80 ml, nr kat. 373417

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

VACO płyn na komary, kleszcze  i meszki, 80 ml. Płyn przeznaczony do odstraszana komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę Okres działania odstraszającego: do 8 godzin. Produkt wykazuje skuteczność wobec komarów i meszek bezpośrednio po zastosowaniu, natomiast wobec kleszczy - godzinę od zastosowania.

 

Zawiera NN-dietylo-meta-toluamid/DEET zaw.: 50 g/100 g Geraniol zaw.: 0,1 g/100 g.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Czynniki środowiska oraz potliwość skóry mogą wpływać na skuteczność produktu. Unikać bezpośredniego wdychania rozpylanego produktu lub rozpylania produktu na oczy Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Z uwagi na wysokie stężenie DEET w preparacie, nie należy aplikować produktu na plastik (np. okulary, zegarki, aparaty fotograficzne, kamery, itp.), tkaniny syntetyczne w tym tzw. oddychające czy  Goretex itp. oraz malowane i lakierowane powierzchnie. Do stosowania 1 raz dziennie przez osoby dorosłe.

Postępowanie z odpadami: Puste opakowania usuwać do pojemników na odpady komunalne. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wysoce łatwopalna ciecz i pary H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  P102 Chronić przed dziećmi.  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P352+P338 W przypadku dostania są do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, Jeśli są i można łatwo je usunąć. Nadał płukać. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P510 Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. EUH208 Zawiera Geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: Po narażeniu drogą oddechową, wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój W razie potrzeby, zapewnić pomoc lekarską. Następstwa połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego do połknięcia. Choremu zapewnić spokój, leżenie i ciepło .Przepłukać usta wodą, w razie konieczności skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami: przemyć zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody przez 10-15 minut, przy wywiniętych powiekach. Bezzwłocznej zasięgnąć porady medycznej. Usunąć szkła kontaktowe. Co pewien czas nakładać górną na dolną powiekę. Oczy osłonić kompresem. Kontakt ze skórą: działa drażniąco. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe.  Jeżeli objawy nie przemijają, skontaktować się z lekarzem.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

VACO RETAIL Sp.zo.o. Sezon, ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

Kod EAN
5 901821 959445