//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/90726_270352_1280_720_30107.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/90726_270352_360_350_30107.png

MEDISEPT

spray do dezynfekcji rąk
50 ml, nr kat. 270352

(17 Opinii)

Spray do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, ograniczonym wirusobójczym (zabija m.in. wirusa grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C) oraz bójczym wobec prątków gruźlicy. Przydatny w podróży - w samolocie, pociągu, na placu zabaw, po skorzystaniu z toalety, po zabawie ze zwierzętami, podczas zakupów w galerii handlowej, w restauracji, przychodni itp. Zalecany szczególnie w okresie grypy i wzmożonej zachorowalności na choroby bakteryjne i wirusowe. Zapobiega grypie i biegunkom. Produkt przebadany dermatologicznie.  Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885. Numer pozwolenia: 6682/16

Substancje czynne w 100 g.: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N″-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g

joana.kier
Wygodny zabijacz wszelakich bakterii :)...
terdrz6@wp.pl
Pogromca bakterii i wirusów...
Modna_Mama
Czekałam na taki produkt...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przez 15 sekund wcieraj w dłonie 3 ml płynu. Czynność wykonaj 2 razy.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta, podać do wypicia wodę, w przypadku braku poprawy skontaktować się z lekarzem. Uwaga: Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku połknięcia może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. W przypadku wdychania: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz

Więcej z tej linii

Więcej od MEDISEPT

Więcej z kategorii Produkty antybakteryjne