//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/264841_352471_1280_720_86951.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/264841_352471_360_350_86951.png

MR. ZIGGI

płyn piorąco- dezynfekujący Color
1500 ml, nr kat. 352471

NIEDOSTĘPNY ONLINE

Płyn do prania Mr. ZIGGI Color to ultranowoczesny, hipoalergiczny proszek do prania z funkcją dezynfekcji. Stworzony w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby zapewni nieskazitelną czystość Twoich ubrań. Produkt skutecznie zwalcza roztocza, zabija bakterie i grzyby. Może być używany do prania i dezynfekcji odzieży oraz obuwia, legowisk zwierząt i innych rzeczy, które nie mogą być zdezynfekowane przy pomocy powszechnie dostępnych środków dezynfekujących. Jest skoncentrowany, wydajny i bezpieczny dla środowiska. Przeznaczony do tkanin kolorowych.

Płyn do prania Mr. ZIGGI Color to produkt hipoalergiczny, przebadany pod kątem biodegradacji i inkrustacji, przeznaczony jest dla użytkownika profesjonalnego i do użytku konsumenckiego.

 

Zawiera (składniki): 5-<15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5%- kationowe środki powierzchniowo czynne, oraz wybielacze optyczne, kompozycja zapachowa. Substancje czynne: 100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: Kopolimer (bisiminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu), (iminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu)-8,8 g, Chlorek dicecylodimetyloamonu (DDAX)-1,0 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zalecenia dotyczące prania: Sortuj tkaniny przed praniem. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących prania umieszczonych na ubraniach. Po użyciu produktu należy opłukać i osuszyć ręce.

Przeznaczenie specjalne: Do dezynfekcji bielizny szpitalnej niezanieczyszczonej krwią takiej jak: zwykła pościel szpitalna na łóżka pacjentów (prześcieradła, poszwy, poszewki), zwykła odzież dla personelu medycznego (fartuch lekarski, fartuch damski/męski), zwykła odzież szpitalna dla pacjentów (piżama) z wyłączeniem wyrobów medycznych. Środek przeznaczony do dezynfekcji tekstyliów w temperaturze do 40oC.

Stosowanie: Płyn do prania Mr. Ziggi Color wprowadza się do pralnicy w trakcie zasadniczej kąpieli piorącej w momencie rozpoczęcia procesu prania. Moduł kąpieli piorącej, temperatura, czas działania oraz stężenie wprowadzanego wyrobu są ściśle określone do uzyskania działania dezynfekującego. W przypadku bielizny mocno zakrwawionej zastosować dodatkowo poniższą procedurę: Bieliznę mocno zakrwawioną poddać wstępnemu jej oczyszczeniu przez odmaczanie lub pranie wstępne w temperaturze do 30oC.

 

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym pomieszczeniu; z dala od napojów i jedzenia. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Produkt po rozcieńczeniu może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu w postaci nierozcieńczonej do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. Produkt należy zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego lub przeterminowanego produktu rozcieńczyć wodą i odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości niewykorzystanego lub przeterminowanego produktu należy przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opakowania po opróżnieniu mogą być poddane recyklingowi.

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Zawiera: Kopolimer (bisiminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu), (iminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODRAŻNIENIA SKÓRY: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: W wyniku kontaktu z oczami mieszanina powoduje poważne podrażnienie oczu. Może wystąpić zaczerwienienie, łzawienie, obrzęk tkanek, pieczenie, ból, zakłócona ostrość widzenia. Może działać szkodliwie po spożyciu. Może nastąpić podrażnienie przewodu pokarmowego, a objawy mogą wystąpić z opóźnieniem, np. ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka. W wyniku kontaktu ze skórą powoduje podrażnienie. Może spowodować reakcję alergiczną skóry objawiającą się np.: swędzeniem, wysypką, zaczerwienieniem.

PIERWSZA POMOC: Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i skórę spłukać dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem. KONTAKT Z OCZAMI: Przemywać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach, usunąć szkła kontaktowe, jeśli to możliwe i nadal płukać wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z okulistą. POŁKNIĘCIE DOUSTNE: Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeśli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. WDYCHANIE: W przypadku złego samopoczucia opuścić miejsce narażenia, wyjść na świeże powietrze. W przypadku dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem. OCHRONA OSÓB UDZIELAJĄCYCH PIERWSZEJ POMOCY: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

 

Dawkowanie: Jak na etykiecie produktu.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 7838/2019

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

CLOVIN S.A 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14

Więcej z tej linii

Więcej od MR. ZIGGI

Więcej z kategorii Produkty do prania


Pobierz aplikację i korzystaj z wyjątkowych rabatów na zakupy.