//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/154317_12570_1280_720_40241.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/154317_12570_360_350_40241.png

OFF! Max

repelent w aerozolu przeciw komarom i kleszczom
100 ml, nr kat. 12570

OFF! Max w aerozolu przeciw komarom i kleszczom.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym 0012/03.

Substancja czynna: Ikardyna 160g/kg.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć i spryskać równomiernie skórę oraz odzież z odległości 15-20 cm. Na twarz i szyję nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. Produkt jest bezpieczny dla tkanin naturalnych i tworzyw sztucznych - nie wchodzi w reakcję z syntetykami i powierzchniami lakierowanymi. Odzież, na którą naniesiono produkt, należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Do użytku zewnętrznego.

 

Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik po ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi!

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie  na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać rozpylanej cieczy.

Pierwsza pomoc: Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc, niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

S.C. Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Więcej z tej linii

Więcej od OFF!

Więcej z kategorii


Pobierz aplikację i korzystaj z wyjątkowych rabatów na zakupy.