DOMOL żel do udrażniania rur
1 L, nr kat. 179765

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Domol Udrażniacz w żelu 1 L

Szybko i samoczynnie usuwa zatory w instalacjach kanalizacyjnych.

• Niezawodnie usuwa zatory

• Likwiduje nieprzyjemne zapachy

• Rozkłada substancje organiczne, takie jak włosy, tłuszcze i resztki mydła

• Nadaje się do wszystkich rodzajów rur (również emaliowanych i plastikowych).

 

Przestrzegać informacji i wskazówek dotyczących sposobu użycia! Produkt stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Arkusz danych składników: www.rossmann.pl, www.domol.rossmann.de

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Otworzyć zgodnie z ilustracją na zakrętce. Dla usunięcia zatoru powoli wlać płyn (nawet do 0,5 litra) do zablokowanego otworu kanalizacyjnego – również w przypadku gromadzenia się stojącej wody. Następnie starannie zamknąć butelkę. Pozwolić, aby płyn zadziałał przez ok. 30 min., po czym dokładnie spłukać ciepłą, lecz nie wrzącą wodą. Przy szczególnie silnym zatorze otworu kanalizacyjnego pozostawić żel w rurach przez całą noc. Stojąca woda nie musi być wybrana, gdyż po pewnym czasie samoczynnie spłynie do rur. Niezwłocznie spłukać krople produktu pozostałe dookoła wylewu. Nie używać przepychacza gumowego do kanalizacji. Nie stosować do toalet WC.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki:

Uwaga! Nie stosować jednocześnie z innymi produktami, ponieważ mogą uwalniać się wtedy niebezpieczne gazy (np. chlor). Nie mieszać z innymi produktami, nawet, jeżeli są to również udrażniacze do rur. Ostrożnie otwierać butelkę i jej nie ściskać. Po każdym użyciu starannie zamknąć butelkę. Nie przelewać żelu domol do udrażniania rur do innych pojemników. Nie używać ponownie opróżnionej butelki, lecz wypłukać ją i dostarczyć ją do punktu zbiórki odpadów problemowych. Nie stosować na aluminiowych powierzchniach i pozłacanej armaturze. Nie wlewać do gorącej wody. Nie zwlekać z zastosowaniem płynu do udrażniania rur aż do momentu, kiedy rury są zapchane. Stosować się do instrukcji pielęgnacji od producenta armatury. Starannie spłukać wodą wszystkie przedmioty, które miały kontakt z płynem do udrażniania rur. Nie jeść i nie pić podczas stosowania udrażniacza.

Niebezpieczeństwo

Zawiera 20% wodorotlenku sodu. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są I można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem. Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/ pojemnik usuwać do punktu selektywnej zbiórki odpadów segregowanych.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 095400