STARWAX Spoinypreparat do czyszczenia spoin, fug i silikonu
250 ml, nr kat. 269807

(15 Opinii)
PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Preparat służący do czyszczenia spoin. Usuwa zabrudzenia, plamy tłuszczu, osad wapienny ze spoin (płytki podłogowe i ścienne) oraz łączeń silikonowych. Doskonały do wilgotnych powierzchni: kuchnie, łazienki, etc.

 

Niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru: mniej niż 5%.

 

mr.emma
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Moje fugi znów są białe!undefine...
sapphiremyworld
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
mocny płyn na silne zabrudzeniaundefine...
macurb
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Mały ale skutecznyundefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Otwarcie: Nacisnąć blokadę bezpieczeństwa przesuwając ją w dół. Rozpylać w pozycji pionowej z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na ok. 15 minut kontrolując czy nie dochodzi do przebarwień podłoża. W miejscach szczególnie brudnych szorować gąbką lub małą szczoteczką, następnie obficie spłukać czystą wodą. Powtórzyć zabieg jeśli to konieczne. Zamknięcie: podnieść blokadę aż do „kliknięcia”. Na gipsie i powierzchniach kolorowych wykonać próbę w mało widocznym miejscu. Nie stosować na tapetach. Chronić otaczające powierzchnie i ubrania przed poplamieniem. Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera dwutlenek sodu. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Niebezpieczeństwo! Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać pary cieczy. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P270 Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301 + P310 + P331 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem). P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość/ pojemnik przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  Nie wyrzucać resztek do kanalizacji i cieków wodnych. Nie mieszać z kwasami.

 

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54

Kod EAN
3 365000 431955