CILLIT BANG Turbo Formułażel do udrażniania rur
1 L, nr kat. 408330

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Cillit Bang żel do udrażniania rur z turbo formułą szybko i skutecznie rozpuszcza ciężkie zatory łazienkowe i kuchenne nawet w 5 minut. Gęsty żel rozpuszcza substancje organiczne takie jak: włosy, osady z mydła i tłuszczu. Nie posiada zapachu amoniaku i jest bezpieczny dla rur.

5-15% związki wybielające na bazie chloru <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, substancja dezynfekująca.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Aby otworzyć nakrętkę zabezpieczającą: należy postawić butelkę pionowo i mocno ją przytrzymać, nie ściskając. Druga ręką wcisnąć nakrętkę i jednocześnie przekręcić.

W celu usunięcia zatoru wlać połowę butelki (ok.500ml) do odpływu, nawet przy stojącej wodzie. Pozostawić produkt na 5 minut. W przypadku trudnych do usunięcia zatorów pozostaw produkt na całą noc.

Wypłucz dużą ilością wody przez min. 15 minut.

W celu uniknięcia tworzenia się zatorów używaj regularnie 1/4 butelki (ok.250ml) i pozostaw na 5 minut. Wypłucz dużą ilością wody.

Nie dodawać do gotującej się wody i innych produktów, nawet tego samego przeznaczenia. Po użyciu dobrze zamknąć. Nie czekaj z użyciem produktu do momentu całkowitego zatkania przepływu.

Nie używaj z aluminium. Ten produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji. Świeży produkt zapewnia najlepsze rezultaty.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera podchloryn sodu, wodorotlenek sodu. Może powodować korozje metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać dymu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami):  natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
5 908252 004560