KRET granulkigranulki do udrożniania rur w saszetce
40 g, nr kat. 279783

(10 Opinii)
PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Superwydajne Granulki do udrożniania rur z ulepszoną formułą. Znacząca zawartość aktywatora aluminiowego gwarantuje wysoką skuteczność, szybkie działanie chroni przed zbrylaniem się produktu w odpływie. Wysoka zawartość aktywatora aluminiowego, który jest niezbędny do rozpoczęcia reakcji i utrzymania jej na wysokim poziomie skuteczności. Jednocześnie zapobiega zbrylaniu się produktu w odpływie. Granulki zaczynają działać od razu po wsypaniu. Wodorotlenek sodu – w procesie produkcji wykorzystywane są wyłącznie składniki o wysokiej jakości. Zoptymalizowane dozowanie – 40g. Dłuższa data przydatności do użycia – 24 miesiące. Wysoce skutecznie usuwa zatory zarówno z osadów tłuszczowych, jak i mydlanych.

Wodorotlenek sodu

RysD
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
niezawodny od latundefine...
eekhm
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Jak zawsze skutecznyundefine...
Mo-nka
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Praktycznyundefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Do syfonu zlewu lub wanny wsypać 2 1/3 nakrętki (40g) produktu Wlać około 300 ml ciepłej wody i pozostawić na około 15 minut. Następnie spłukać dużą ilością wody. Nie należy stosować granulek do instalacji aluminiowej!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

H290 Może powodować korozję metali

P102 Chronić przed dziećmi.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku

P260 Nie wdychać pyłu

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P303+P361+ P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30o C

Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Global Cosmed Group S.A., ul. Kuziennicza  15, 59-400 Jawor

Kod EAN
5 900931 024746