STARWAXodwapniacz do łazienki
250 ml, nr kat. 269798

(16 Opinii)
PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Super odwapniacz do łazienki. Skutecznie rozpuszcza nawet grube osady wapienne. Do stosowania miejscowego wyłącznie na zwapnionych powierzchniach: wanny, kabiny prysznicowe, umywalki ( ceramiczne, akrylowe, porcelanowe), baterie, inoks, parawany ( do szkła nieimpregnowanego i plastiku), płytki ( z wyjątkiem wapiennych), muszle, WC, spoiny ( z wyjątkiem przeciwwskazań poniżej).

 

Mniej niż 5%: niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycje zapachowe.

 

Lady Małgorzata
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Mało słów, a duży efekt.undefine...
zuzia_fruzia
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Ułatwia sprzątanieundefine...
liryczka
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Totalne zaskoczenie!undefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zrobić wstępną próbę na małej powierzchni, żeby sprawdzić trwałość kolorów i reakcję podłoża. Otwarcie: Nacisnąć blokadę bezpieczeństwa przesuwając ją w dół. Przy pierwszym użyciu nacisnąć jednokrotnie na spust w celu usunięcia zatyczki, następnie uruchomić naciskając kilkukrotnie. Rozpylać w pozycji pionowej z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na kilka sekund, czyścić wilgotną gąbką. Dokładnie spłukać czystą wodą, jeśli to możliwe prysznicem. Ponowić zabieg jeśli to konieczne. Zamknąć blokując rozpylacz. Nie stosować na metalu, stopach emaliowanych lub złoconych, żeliwie, chromie, mosiądzu, miedzi, kamieniach wapiennych ( marmur, trawertyn), spoinach kauczukowych i wszelkich powierzchniach wrażliwych na kwasy oraz w przypadku przeciwwskazań producenta. Dobrze spłukać. Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Do czyszczenia bieżącego używać Aktywnej pianki do mycia łazienki. Nie stosować na aluminium. Zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji wydrukowanej na opakowaniu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P102 chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać pary cieczy. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P405 Przechowywać pod zamknięciem. Nie mieszać z żadnym innym produktem.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54

Kod EAN
3 365000 436653