SIDOLUXpłyn do czyszczenia płytek i podłóg winylowych, zapach kwiatu lotosu
500 ml, nr kat. 396500

PRODUKT WYCOFANY

Nowość! Wysokiej jakości płyn do płytek i winylu ze złotej linii Sidolux Expert Gold. Dzięki zawartym w recepturze składnikom płyn nie tylko doskonale czyści, ale i pielęgnuje powierzchnie wykonane z płytek i winylu. Płyn o efekcie perły podkreśla naturalny kolor, chroni podłogę oraz maskuje mikrorysy. Efekt perły dodatkowo podkreśla fakturę paneli wykonanych z winylu. Wystarczy umyć nim podłogę zaledwie raz, aby delikatny zapach kwiatu lotosu wypełnił na długo całe pomieszczenie.

< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Rozpuścić 1,5 nakrętki płynu (50 ml) w 5 litrach wody i umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. Silne zabrudzenia umyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

P102: Chronić przed dziećmi. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W przypadku dostania siędo oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Gajowa 7

Odkryj inne produkty