CAREXantybakteryjny żel do rąk
50 ml, nr kat. 370252

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Carex antybakteryjny żel do rąk Original. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo.

Substancja czynna: etanol 70g/100g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

PZ Cussons Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, Poland, www.cussonscarex.com

Kod EAN
5 900998 007430