MEDISEPT żel do dezynfekcji rąk, Cashmere
500 ml, nr kat. 353821

NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii
Dostawa
Niedostępny do zamówień online.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Żel przeznaczony do dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze drożdżakobójcze, prątkobójcze i ograniczone wirusobójcze w czasie 30 sekund. Działa na wirusy Vaccinia, Rota i Noro.

Produkt przebadany dermatologicznie.

 

substancje czynne w 100 g: Etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 15 sekund. Czynność powtórzyć. Dezynfekuje w czasie 30 sekund na czyste ręce oraz 60 sekund na brudne

 

Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawrotów głowy.

 

Pierwsza pomoc:

·W przypadku kontaktu ze skóra: Należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem.

·W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się  z lekarzem.

·Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

·W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

 

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i łatwo można je usunąć. Nadal płukać.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Konopnica 159C

Kod EAN
5 907626 637823