VENUSantybakteryjny żel do rąk
100 ml, nr kat. 352002

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

VENUS antybakteryjny żel do rąk.

Produkt o działaniu bakteriobójczym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody.

*Skutecznie chroni przed bakteriami z grupy: coli, pseudomonas, enterococus oraz gronkowcem złocistym.

Zawartość alk. 70%.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7247/17

 

Substancje czynne: Etanol, zaw. 70g/100g

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed użyciem należy zapoznać się z informacją na etykiecie.

Odpad produktu i opróżnione opakowanie wyrzucić do śmietnika Odpad produktu i opróżnione opakowanie traktować jako odpad komunalny.

 

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed dziećmi.

 

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Brak skutków ubocznych stosowania.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach, usunąć soczewki i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

PharmaCF Sp. z.o.o., ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomnice

Kod EAN
5 901501 089417