KROPELKAklej błyskawiczny
2 ml, nr kat. 6394

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Kropelka służy do: Klejenia w sposób błyskawiczny: metalu, gumy, szkła, porcelany, materiałów porowatych, itp., ceramiki, plastiku, drewna. Wzmocnienie i zabezpieczenia: śrub i nakrętek, wiązań w żyłkach wędkarskich, przyrządów plastikowych. Napraw: biżuterii, zabawek plastikowych, zastaw stołowych, węży gumowych.

Zawiera: 2-cyjanoakrylen etylu. Numer CAS: 7085-85-0.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zapoznać się z instrukcjami w środku opakowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Bripox Sp. z o.o., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa

Kod EAN
7 730716 020070