MEDISEPTpłyn do dezynfekcji powierzchni neutralny zapach
500 ml, nr kat. 353838

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Dezynfekuje powierzchnie, zabijając w 60 sekund bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe i nieotoczkowe.

 

Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885.

 Przydatny w domu zarówno w kuchni jak i w łazience oraz innych miejscach. Zdezynfekujesz nim powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, m.in. sedes, brodzik, kuwety zwierząt domowych, klamki, włączniki światła, piloty TV, zabawki dziecięce, blaty kuchenne, stoły, deski do krojenia, zlew, lodówkę i inne. Pomaga zapobiegać grypie i biegunkom.

 

Etanol 63,7 g, propan-2-ol 6,3 g

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy po użyciu preparatu spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. UKŁAD ODDECHOWY: wdychanie stężonych par produktu powoduje podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego. Nie wdychać par. PRZEWÓD POKARMOWY: objawy zatrucia pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Środki ostrożności: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W KONTAKCIE Z OCZAMI: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast przepłukać wodą przez 10-15 min., trzymając powieki szeroko rozwarte. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MEDISEPT Sp. z o.o., ul. Konopnica 159c, 21-030 Motycz

 

Kod EAN
5 907626 637878