HISKINzestaw dyfuzor + świeca zapachowa sojowa
1 szt., nr kat. 409970

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Zestaw świątecznych zapachów. Cisza koi, rozmowa ogrzewa.

 

Zestaw zawiera:

  • dyfuzor zapachowy wraz z patyczkami.
  • świeca zapachowa.

 

Dyfuzor:

Ethyl Alcohol, Propyleneglycol monomethyl ether, Parfum, Benzyl Benzoate, Cinnamal, Eugenol, Coumarin, Limonene, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Linalool

 

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Dyfuzor:

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się ze środkami bezpieczeństwa.

1. Zdejmij drewnianą nakrętkę i usuń plastikowe zabezpieczenie.

2. Włóż patyczki do środka flakonika.

 

Świeca:

Ustaw świecę z dala od okien na stabilnej powierzchni na niepalnym podłożu np. ceramicznej podkładce.

  • Optymalny czas jednokrotnego palenia świecy od 3 do 4 godzin pozwala uniknąć tworzenia tunelu (podczas jednej sesji powinna roztopić się wierzchnia warstwa wosku na głębokość ok. 1 do 2 cm).
  • Skracaj knot regularnie do ok. 0,5 cm. Nie wrzucaj kawałków knota i innych substancji do wosku.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Dyfuzor:

Unikaj bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków ze wszelkimi powierzchniami. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni. Nie palić.

UWAGA! ZWROT WSKAZUJĄCY RODZAJ ZAGROŻENIA:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zwroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki..

 

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.

 

ZAPOBIEGANIE: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegając statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

 

REAGOWANIE:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem. Zebrać wyciek.

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem.

 

USUWANIE:

Zawartość / pojemnik usuwać do: składowisk substancji niebezpiecznych.

 

Świeca:

Zawiera: aldehyd cynamonowy, eugenol, kumaryna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

HiSkin Sp. z o.o. ul. Niepodległości 56, 09-450 Wyszogród

Kod EAN
5 907775 548674