//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/217375_225246_1280_720_68105.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/217375_225246_360_350_68105.png

VACO

płyn na komary, kleszcze i meszki
100 ml, nr kat. 225246

NIEDOSTĘPNY ONLINE

VACO płyn na komary, kleszcze i meszki (Tropical Fruit).

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Efekt odstraszenia utrzymuje się do 5 godzin. 100% ochrony do 12 h.

 

Nr pozwolenia: 6528/16.

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu / IR3535- 10g/100g, Citriodiol 0,1g/100g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie  lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą , a następnie popić dużą ilością wody.

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

Więcej z kategorii Repelenty

Więcej z tej linii

Więcej od VACO