//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/217376_225341_1280_720_68105.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/217376_225341_360_350_68105.png

VACO

płyn na komary, kleszcze i meszki dla dzieci
80 ml, nr kat. 225341

NIEDOSTĘPNY ONLINE

VACO na komary, kleszcze i meszki (Mandarin Vanille).

Płyn przeznaczony do odstraszania komarów, kleszczy i meszek. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Efekt odstraszania utrzymuje się do 5 godzin.

 

VACO Spray:

  • 100% ochrony,
  • przyjazny zapach
  • do 12 h
  • dla dzieci

 

Numer pozwolenia: 6528/16.

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu/IR3535-10 g/100 g, Citriodiol 0,1 g/ 100 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią.

W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować.

Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe.

Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.

Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.

 

Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wprowadzać do kanalizacji.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczenstwo.

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą , a następnie popić dużą ilością wody.

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

Więcej z kategorii Repelenty

Więcej z tej linii

Więcej od VACO


Pobierz aplikację i korzystaj z wyjątkowych rabatów na zakupy.