//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/266147_225244_1280_720_87275.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/266147_225244_360_350_87275.png

VACO

spray na komary, kleszcze i meszki
100 ml, nr kat. 225244

NIEDOSTĘPNY ONLINE

VACO Spray na komary, kleszcze i meszki (Exotic). Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania bezpośrednio na skórę. Okres działania odstraszającego: 5 godzin od zastosowania produktu.

VACO Spray:

  • 100% ochrony
  • przyjazny zapach
  • do 12 h
  • dla rodziny

Substancja czynna: Butyloacetyloaminopropionian Etylu 10g / 100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1g/100g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia nieosłonięte części ciała z odległości ok. 15-20 cm. W przypadku aplikacji na twarz i szyję preparat nanosić pośrednio- spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować unikając okolic oczu i ust. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować produktu na dłonie dzieci z uwagi na fakt, iż może nastąpić kontakt produktu z ustami dziecka. Aplikacja na odzież: 2 razy dziennie - dzieci od 3 roku życia.

 

Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo.

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 Działa drażniąco na oczy.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC/122oF.

P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku niewłaściwego użycia oraz w wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem.

Po połknięciu: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

VACO sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

Więcej z kategorii Repelenty

Więcej z tej linii

Więcej od VACO