//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/206942_315695_360_350_63747.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/206942_315695_360_350_63747.png
nr kat. 315695

VACOMax

Spray na komary kleszcze i meszki

50 ml,
location_on Sprawdź gdzie kupić?
VACO Spray MAX na komary, kleszcze, meszki. Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Do stosowania na odzież. Okres działania odstraszającego: 8 godzin. W celu zapewniwnia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.

SKŁADNIKI

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET, zaw.: 30g / 100 g. Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, zaw.: 0,1 g/ 100g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

brak danych

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności: Zawiera: N,N-dietylo-m-toluamid. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać, ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50° C/ 122° F. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Św. Teresy 109, 91-222 Łódź
VACO
Max
8,99 zł
100 ml = 17,98 zł
deleteadd