KRETgranulki do udrożniania rur w saszetce
280 g, nr kat. 410606

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Produkt do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.

Wodorotlenek sodu.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Założyć rękawice. W miarę możliwości przed zastosowaniem wlać do odpływu  ok.200ml ciepłej wody (ok. 40°C). Następnie do syfonu zlewu, wanny wsypać 2 i 1/3 nakrętki (40g) produktu. Wlać ok. 300ml ciepłej wody i pozostawić na 15-30 minut. Spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć i natychmiast opuścić pomieszczenie. Bezpieczny dla rur. Nie stosować do instalacji aluminiowej. By uniknąć zatorów stosuj profilaktycznie raz w tygodniu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Zawiera wodorotlenek sodu. Chronic przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: wypukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Global Cosmed Group S.A. ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor.

Kod EAN
5 900931 034332