//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/260884_256592_1280_720_85846.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/260884_256592_360_350_85846.png

BROS

płytka na owady, na muchy, komary, mole i meszki
1 szt., nr kat. 256592

(21 Opinii)
NIEDOSTĘPNY ONLINE

Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary, meszki, mole) w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przez ok. 2 miesiące.

Substancje czynne: praletryna 400 mg/płytka (9,88g/100g)

BabciaB.
Skutecznie odstrasza nieproszonych gości...
funio45
Karaluchy oceniają go na 1...
macurb
Warto mieć ją cały rok...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Owady latające: Płytkę wyjąć z opakowania i ustawić na podstawce w miejscu o swobodnej cyrkulacji powietrza, z dala od otwartych okien i drzwi (intensywna wentylacja zmniejsza działanie produktu). jedna płytka zabezpiecza pomieszczenie o kubaturze do 50m3. Owady biegające i pająki: Płytkę wyjąć z opakowania i ustawić na podstawce w miejscu ciemnym i wilgotnym, np. pod zlewem i w pobliżu rur kanalizacyjnych oraz w miejscach ciepłych, gdzie mogą znajdować się resztki jedzenia np. pod lodówką. Jedna płytka zabezpiecza powierzchnię do 2 m2.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności: H332 działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 chronić przed dziećmi. P261 unikać wdychania par/mgły. P273 unikać uwolnienia do środowiska. P 304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P 312 w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 zawartość/pojemnok usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną.

UWAGI: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

BROS Sp.j., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Więcej z kategorii Preparaty na insekty

Więcej z tej linii

Więcej od BROS