ISANA MED żel antybakteryjny do rąk 63% alk.
50 ml, nr kat. 414829

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

ISANA med żel do dezynfekcji rąk.

 

Produkt do higienicznej dezynfekcji rąk. wykazuje działanie bakteriobójcze.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

3 ml produktu wcierać w suche i czyste ręce przez 30 sek. Czynność powtórzyć.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do punktu utylizacji odpadów specjalnych. Zawiera octan nopylu. Może powodować występowanie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Osoby udzielające pierwszej pomocy: stosować samoochronę!

Po wdechu: Osobę poszkodowaną przetransportować na świeże powietrze i zapewnić jej swobodne oddychanie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. W następstwie kontaktu ze skórą: W przypadku wystąpienia reakcji skórnych zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast umyć wodą z mydłem i dokładnie spłukać. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Po połknięciu: Wypłukać jamę ustną i wypłukać dużą ilością wody. Osobie nieprzytomnej nie wolno podawać niczego doustnie. W przypadku dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Skutki uboczne: Produkt działa drażniąco na oczy. U osób już uwrażliwionych może wywoływać reakcje alergiczne. Wdychanie może prowadzić do podrażnień dróg oddechowych i błon śluzowych. Duże ilości mogą mieć działanie oszłamiające. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 047196 046555