DOMOL zawieszka do WC, zapachowa, Blue
1 szt., nr kat. 292967

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Domol Zawieszka do WC BLUE 40g zapobiega osadzaniu się wapnia i oczyszcza. Zabarwia wodę na niebiesko. domol Zawieszka do WC Blue zabarwia wodę na niebiesko przy każdym spłukiwaniu. Zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych i jednocześnie zapewnia dodatkową świeżość i czystość. Koszyczek wyprodukowany został z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu. Można go dostarczać do punktu zbiórki odpadów segregowanych.

 

 

30 % i więcej: anionowe  środki powierzchniowo czynne. Mniej niż 5 %: niejonowe  środki powierzchniowo czynne. Produkt zawiera również kompozycje zapachowe (Citral, Limonene).

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Rozłożyć ramię koszyczka i zawiesić koszyczek przy krawędzi WC, aby był całkowicie spłukiwany przez strumień wody. Ewentualnie rozpryskane krople wody z płynem niezwłocznie wyczyścić mokrą ścierką.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawiera: Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl).

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 570419