LIRENE,dezynfekujący płyn antywirusowy do rąk z łagodzącą szałwią,przód
LIRENE,dezynfekujący płyn antywirusowy do rąk z łagodzącą szałwią,przód

LIRENEdezynfekujący płyn antywirusowy do rąk z łagodzącą szałwią
125 ml, nr kat. 354219

NIEDOSTĘPNY ONLINE

Lirene Płyn dezynfekujący z szałwią

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Zawiera łagodzącą szałwię.

Substancja czynna: etanol 70g/100g

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nanieść na czystą i suchą skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok.3-8 ml). Wcierać produkt 2 razy przez 30 sekund. Nie spłukiwać.

 

przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Usuwanie odpadów: nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Zużyte opakowania dokładnie opróżnić i przekazać do recyklingu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  W PRZYPADKU UTRZYMYWANIA SIĘ DZIAŁANIA DRAŻNIĄCEGO NA OCZY: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. PIERWSZA POMOC I SKUTKI UBOCZNE: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie, pieczenie oczu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: nie dotyczy – produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. PO NARAŻENIU DRÓG ODDECHOWYCH: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, ul. Armii Krajowej 12, PL 05-500 Piaseczno

 

Więcej z tej linii

Więcej od LIRENE

Więcej z kategorii Żele i płyny