Regulaminy

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ROSSMANN.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – opisany w niniejszym dokumencie zbór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminów  szczegółowych dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, dostępnych w ramach Serwisu.
 2. Rossmann / Administrator Serwisu - Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, kapitał zakładowy: 26.442.891,61 zł, NIP: 727-001-91-83, REGON 470755007.
 3. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Rossmann, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Rossmann lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak Serwis (internetowy) Rossmann.pl, Hub (internetowy) Rossmann.pl, Portal (internetowy) Rossmann.pl.
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 5. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.  2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.).
 6. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Rossmann lub inne podmioty, na podstawie umów z Rossmann.
 7. Usługi informacyjne – treści udostępnianie  na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)  dotyczące którejkolwiek z podstron Serwisu. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Serwisu, w tym w szczególności krótkie relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe pochodzące w szczególności z opublikowanych wydań czasopisma „Skarb”. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich, to  podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
 8. Usługi komunikacyjne – świadczenia mające na celu umożliwianie komunikacji między Użytkownikami, poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji.
 9. Cookies - informacje zapisywane przez serwer Rossmann.pl, na komputerze Użytkownika, które  mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez Rossmann m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników portalu Rossmann.pl. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Rossmann.pl. Cookies umieszczane są też w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Serwisem Rossmann.pl a współpracującymi z nim serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Rossmann.pl. Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Rossmann oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach Rossmann.pl.
 10. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Administratora Serwisu, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w Rossmann, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W zależności od wyboru Użytkownika, usługa ta może polegać na przesyłaniu newslettera ogólnego lub  newsletterów tematycznych. W związku z faktem, że Newsletter może zawierać informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do  Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony w Serwisie.
 11. Forum dyskusyjne – platforma umożliwiająca Użytkownikom wyrażenie swojej opinii, wypowiedzi, komentarza i opublikowanie ich na wybranych stronach Serwisu.
  1. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w forach internetowych znajdujących się w Serwisie. Dostęp do Forum może wymagać zalogowania i podania hasła lub uczestnictwa w konkretnym programie lub akcji . Jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminu dotyczącego określonego programu lub akcji, z którą wiąże się możliwość korzystania z Forum, a także w przypadku, gdy inny regulamin dostępny w Serwisie nie stanowi inaczej, do Forum znajdują zastosowanie zasady opisane w pkt b) – f) poniżej.
  2. Użytkownicy uczestniczący w Forum mają prawo  zamieszczania informacji, przedstawiania swoich opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, za których treść ponoszą odpowiedzialność.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie informacji,  wypowiedzi, komentarzy lub prezentowanie opinii (netykieta), które:
   1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
   2. naruszają prawa osób trzecich;
   3. są wulgarne lub obsceniczne;
   4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
   5. są reklamą lub promocją albo inną formą nieuprawnionej działalności komercyjnej;
   6. nie dotyczą tematu lub wątku, w którym są zamieszczone;
   7. naruszają godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;
   8. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;
   9. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na płeć lub narodowość;
   10. mogą ranić przekonania religijne lub polityczne innych osób;
   11. mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
   12. sprzyjają  zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
   13. promują system sprzedaży lawinowej;
   14. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy email;
  4. są sporządzone w formie obraźliwej lub wulgarnej. Administrator ma prawo usunięcia informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, o których mowa  w niniejszym przepisie (ust. 11).
  5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 11 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do Forum Internetowego. W rażących przypadkach zakaz dostępu może objąć wszystkie Fora Internetowe dostępne w Serwisie.
  6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania Forum Internetowym. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić funkcjonowanie Forum, usunąć forum z Serwisu lub zmienić zasady jego funkcjonowania, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych na Forum, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
  7. Rossmann nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w Serwisie wypowiedzi, opinii lub komentarzy Użytkowników i nie redaguje ich treści, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, o których mowa powyżej.
 12. Kartki pocztowe – dostępny w Serwisie mechanizm mający na celu umożliwienie wysłania przez Użytkownika wiadomości oraz wybranej grafiki na wybrany przez niego adres e-mail.
II. Postanowienia ogólne
 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania Regulaminu.
 2. Rossmann, w ramach współpracy z różnymi partnerami, udostępnia Użytkownikom wiele podserwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Rossmann lub jej partnerów. W przypadku podserwisów, do usług Rossmann stosuje się Regulamin, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminu szczegółowego dotyczącego danej Usługi elektronicznej świadczonej przez Rossmann. Do usług świadczonych przez partnerów zastosowanie znajdują postanowienia  regulaminów  szczegółowych, udostępnianych przez partnerów, w ramach poszczególnych podserwisów.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu i regulaminów szczegółowych, w sprawach dotyczących poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia regulaminów szczegółowych dotyczących tych usług lub podserwisów.
 4. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług elektronicznych lub podserwisów, udostępniane są przez Rossmann lub podmiot świadczący dane usługi, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
III. Warunki techniczne świadczenia usług
 1. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług elektronicznych, świadczonych za pośrednictwem strony http://www.rossmann.pl, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących,minimalnych wymagań technicznych:
  1. system operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0;
  2. dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji;
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop – up). W celu zapoznania się z naszą Polityką Cookies przejdź na stronę http://www.rossmann.pl/cookies;
  4. rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit.
  5. e)     4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;
  6. Karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość;
  7. Sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego;
IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego stron WWW, zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej stron Serwisu.  Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Rossmann podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.
V. Newsletter
 1. Rossmann świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Użytkownik może zapisać się na Newsletter ogólny lub na wybrane  Newslettery tematyczne.
 3. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera przez  podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
 5. Rossmann, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących, a ich zakres będzie zależeć od tego, jaki rodzaj Newslettera wybrał Użytkownik.
 6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Rossmann nie będzie udostępniał powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub zaznaczając odpowiednie pole w swoim profilu w Serwisie.
 8. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Rossmann zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
VI. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu
 1. Rossmann zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Rossmann zastrzega, że nie odpowiada za to, czy korzystanie z Serwisu, sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Rossmann.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Rossmann nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 4. Rossmann zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Serwisu lub składających się na niego poszczególnych Usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych Usług.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego w Serwisie informacji,  wypowiedzi, komentarzy lub  opinii i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.
VII. Prawa własności intelektualnej
 1. Rossmann oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 2. Rossmann informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Rossmann, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Rossmann, na podstawie obowiązujących przepisów prawa  oraz umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
 4. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 5. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Rossmann gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w ramach udzielonej jej niewyłącznej licencji.
VIII. Ochrona prywatności
 1. Rossmann w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem Rossmann jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Rossmann niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez Rossmann zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.rossmann.pl/polityka-prywatnosci
 3. Co do zasady, Rossmann zbiera informacje o Użytkownikach, w tym ich Dane Osobowe, wyłącznie do własnego użytku. Jednakże, podane przez Użytkownika Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Rossmann ma prawo udostępnienia informacji, w tym Danych Osobowych Użytkowników, po uzyskaniu ich zgody lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i po uprzednim ich poinformowaniu w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi, czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 4. Rossmann ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu, w celu przeprowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.
 5. W ramach świadczenia poszczególnych usług Rossmann przetwarza informacje niezbędne do tego celu, niebędące Danymi Osobowymi. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych może okazać się konieczne w celu świadczenia danej usługi – wówczas przy formularzu podawania tych danych umieszczone zostaną stosowne postanowienia  określające sposób korzystania z przedmiotowych danych przez Rossmann. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Rossmann, chyba że regulamin umieszczony bezpośrednio przy formularzu zbierania Danych Osobowych stanowi inaczej. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., Nr 1182 z późn. zm.) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Danych Osobowych innemu administratorowi danych, a także prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację.
 6. Zasadą jest, że podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, chyba że są one niezbędne do świadczenia danej usługi, wówczas ich niepodanie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi przez Rossmann. Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru związane z zakresem udostępniania na rzecz Rossmann danych osobowych, ich dotyczących. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji, mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności Serwisu, które wymagają ich podania.
 7. Rossmann zapewnia, że będzie dokładać staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu bezpiecznym dla Użytkowników. Rossmann zwraca uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie Danych Osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego Danych Osobowych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 8. W przypadku przekierowania z Serwisu na administrowany przez inny podmiot portal, podawanie swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez ten podmiot.
IX. Postanowienia dodatkowe
 1. Rossmann zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu i wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
  Redakcja portalu rossmann.pl
  Rossmann SDP Sp. z o.o.
  91-222 Łódź
  ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formacie PDF. Dokument można pobrać wchodząc na stronę internetową
  http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/Regulamin-Rossmann.pl.pdf.
  Łódź, 25 wrzesień 2015 r.
Powrót na górę ↑

REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ ROSSMANN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Drogerii Internetowej, działającej pod adresem http://www.rossmann.pl/, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Drogerii Internetowej, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW– wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w Drogerii Internetowej;
  2. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat;
  3. KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Drogerii Internetowej i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie z Drogerii Internetowej, ,przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA, zgodnie z treścią §2 ust.6
  4. KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu; http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4-1
  5. KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Drogerii Internetowej;
  8. DROGERIA INTERNETOWA - działająca pod adresem http://www.rossmann.pl/ platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet,  zwana zamiennie także Sklepem Internetowym;
  9. SPRZEDAWCA – Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, NIP 727 001 91 83, REGON 4707550007, kapitał zakładowy 26.442.891,61 zł, tel. +48 42/6139700 (opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika właściwego operatora), e-mail: obsluga_klienta@rossmann.pl
  10. TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w Drogerii Internetowej rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu;
  11. ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Drogerii Internetowej, stanowiące ofertę.
  12. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – rozumie się przez to zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe; zgodnie z definicją Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2015.1688)
 3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i  zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Drogerii Internetowej.
§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z DROGERII INTERNETOWEJ
 1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z Drogerii Internetowej jest:
  1. rejestracja w portalu działającym pod adresem http://www.rossmann.pl/ , poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie  niezbędnych danych;
  2. posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;
  3. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  4. dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;
  5. potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, podanych w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać pod adresemhttp://www.rossmann.pl/polityka-prywatnosci
 3. Z zastrzeżeniem treści ust.6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.
 4. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.
 5. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.
 6. Klient może skorzystać z Drogerii Internetowej i  złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Drogerii Internetowej, bez posiadania aktywnego Konta jest:
  1. dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;
  2. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy i niezbędnego do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia;
  4. potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 7. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym http://www.rossmann.pl/, dostępnym pod adresem http://www.rossmann.pl/regulaminy. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
§3 WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA
 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Drogerii Internetowej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Drogerii Internetowej, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Drogerii Internetowej, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone lub wybrać z listy, zamieszczonej na stronie Drogerii Internetowej, adres stacji paliw Orlen albo jeden ze wskazanych przez Sprzedawcę na stronie Drogerii Internetowej adres sklepu Sprzedawcy, w którym osobiście dokona odbioru Zamówienia. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę  m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta.  Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Drogerii Internetowej. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Jeśli Towar zamówiony przez Klienta będzie niedostępny lub nie będzie dostępna wskazana przez Klienta ilość Towarów, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, kiedy nie wszystkie spośród wybranych przez Klienta Produktów będą dostępne i Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 96 godzin, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią §4 ust.2. Z zachowaniem postanowień  powyższych, w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy X-press Couriers, Klient powinien podjąć decyzję czy zgadza się na realizację zamówienia niepełnego nie później niż:
  1. do godziny 8:00, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 10:00 – 14:00;
  2. do godziny 11:00, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 14:00 – 17:00;
  3. do godziny 15:30, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 18:00 – 22:00.
  Jeśli Klient nie potwierdzi realizacji zamówienia niepełnego w ww. terminach, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem ws. potwierdzenia realizacji niepełnego zamówienia i wyboru nowego okienka czasowego dostawy.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie oczekuje na odbiór” lub „Informacja o wysyłce”, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany przez Klienta.  Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu  i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą .Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.
 6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.5 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.
 7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.
 9. Wartość całego jednego Zamówienia nie może przewyższać kwoty 5000 zł.
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w wiadomości,  o której mowa w ust.5 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.
§4 CENY, FORMY PŁATNOŚCI
 1. Zamieszczone w Drogerii Internetowej Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Drogerii Internetowej. Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Drogerii Internetowej, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w §3 ust.3 Regulaminu, tj. w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec zmniejszeniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Drogerii Internetowej i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Drogerii Internetowej Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.
 5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Z Kosztami Dostawy Klient może się zapoznać także pod adresem http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4-1
 6. Za Zamówienia składane w Drogerii Internetowej, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
  1. płatność przy odbiorze - w przypadku dostawy za pomocą kuriera DPD, FedEx, X-press Couriers lub odbioru na stacji paliw Orlen;
  2. płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.
  3. Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty,  Klient może się zapoznać  rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na temat metod płatności Klient może znaleźć również na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/platnosci
 7. W przypadku zapłaty za Produkty kurierowi DPD, FedEx lub X-press Couriers, jak również przy odbiorze na stacji paliw Orlen, Klient może uiścić cenę wyłącznie gotówką.
 8. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24.  Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.
 9. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24.
 10. Z zastrzeżeniem  znajdującym się w treści zdania następnego, w przypadku płatności elektronicznej oraz płatności przy użyciu karty płatniczej, realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 96 godzin od chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przez kuriera X-press Couriers i płatności drogą elektroniczną, Klient jest zobowiązany uiścić Łączny Koszt Zamówienia w formie przelewu za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, nie później niż:
  1. do godziny 7:30, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 10:00-14:00,
  2. do godziny 10:30, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 14:00-17:00,
  3. do godziny 15:00, w przypadku wyboru dostawy w godzinach 18:00-22:00,
  w dniu realizacji dostawy. Za datę dokonania płatności będzie uznawana chwila, kiedy rachunek bankowy Sprzedawcy zostanie uznany kwotą Łącznego Kosztu Zamówienia, uiszczonego przez Klienta.
 11. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta. Do Zamówienia Sprzedawca dołącza również wzór formularza odstąpienia od umowy, w każdym przypadku, w którym Klient jest Konsumentem.
§5 WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI
 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
  1. przesyłka kurierska – DPD lub FedEx;
  2. przesyłka kurierska pobraniowa – DPD lub FedEx;
  3. przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa, dostarczane w wybranym przez Klienta oknie czasowym dostawy -  X-press Couriers (usługa  o ograniczonym zasięgu terytorialnym, z którym można się zapoznać na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4-1).
  4. osobisty odbiór Zamówienia na wybranej przez Klienta stacji Orlen, wskazanej w trakcie składania Zamówienia i widocznej także na zamieszczonej pod adresem internetowym http://stacjazpaczka.pl liście;
  5. osobisty odbiór Zamówienia w wybranym sklepie Sprzedawcy, wskazanym w trakcie składania Zamówienia i widocznym na zamieszczonej pod adresem internetowym liście http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4-1.
  Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.
 3. Na stronie Drogerii Internetowej Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient może zapoznać się rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na ten temat Klient może znaleźć również na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4.
 4. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.
 5. Dostawa Produktów do Klienta  nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru w sklepie Sprzedawcy lub na stacji Orlen, oznacza to, że w ww. terminie Produkty zostaną skompletowane i Zamówienie będzie oczekiwać na odbiór. Klient jest zobowiązany odebrać tak przygotowane w sklepie Zamówienie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. W przypadku, kiedy Klient zadeklarował odbiór Zamówienia na stacji Orlen, jest zobowiązany to uczynić w terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili otrzymania wiadomości sms zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego, w przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia. W przypadku wyboru dostawy przez X-press Couriers, Klient jest zobowiązany odebrać zamówienie w uprzednio wybranym przez siebie oknie czasowym dostawy. Kurier X-press Couriers podejmie jedną próbę doręczenia Zamówienia.
 6. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera albo osoby zatrudnionej na stacji Orlen, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń.  W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera lub osobę zatrudnioną na stacji Orlen protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą.  W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w sklepie, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera lub osoby zatrudnionej na stacji Orlen lub w obecności Sprzedawcy. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Jedno opakowanie nie może być cięższe niż 30 kg. Ograniczenie wagowe nie ma zastosowania do Zamówień odbieranych osobiście w wybranych sklepach Rossmann. Dodatkowe opakowania podlegają opłatom wskazanym w odpowiednich instrukcjach widocznych dla Klienta i zamieszczonych na stronie http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-4-1.
 8. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust.5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy.
 9. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust.5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia  lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia przez Klienta w sklepie lub na stacji Orlen, wskazanego w §5 ust. 5.  W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.
§6  REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane na adres: Serwis Reklamacyjny Rossmann SDP sp. z o.o. ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź lub osobiście w każdym sklepie, w którym Sprzedawca prowadzi działalność. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego m.in. na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/FormularzReklamacyjny.pdf.
  Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. Prawa i obowiązki Konsumenta oraz zalecenia w zakresie składania reklamacji zostały opisane w stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu Procedurze, z którą Konsument może się zapoznać także na stronie internetowej
  http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/instrukcjareklamacyjna.pdf
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.
 4. Informujemy że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich językach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: obsluga_klienta@rossmann.com.pl
§7  WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA
 1. W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z treścią §3 ust.4 lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.
 2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać  na adres Rossmann SDP sp. z o.o., ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej: http://www.rossmann.pl/Portals/0/dokumenty/FormularzOdstapieniaOdUmowy.pdf i stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę także do każdego Zamówienia, które jest dostarczane Konsumentowi. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 3. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.  Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument. Na stronie internetowej http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-6-2 Konsument może zapoznać się z przykładowymi cennikami, w których zostały wskazane stawki wynagrodzenia pobieranego przez Pocztę Polską i inne, wybrane podmioty świadczące takie usługi. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi informację w tym zakresie także w chwili, kiedy Klient rozpoczyna składanie Zamówienia i w jego trakcie.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi  m.in. w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§7(a) WARUNKI ZWROTU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

a) Każdy klient dokonując zakupu urządzeń elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem drogerii internetowej, może dokonać zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju, co sprzęt sprzedawany, za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostarczającej do Klienta zamówienie.

b) W celu dokonania zwrotu zużytego sprzętu, należy wypełnić Formularz kontaktowy, dostępny na stronie: http://www.rossmann.pl/kontakt.

c) Aby dokonać zwrotu zużytego sprzętu spełnione muszą być następujące warunki:

1. sprzęt przeznaczony do zwrotu powinien zostać odpowiednio przygotowany (zabezpieczony do transportu) przez Klienta, tj:

 • należy odłączyć sprzęt od wszelkich instalacji, w razie konieczności opróżnić (np. wylanie wody z żelazka),
 • zalecane jest, aby umieścić sprzęt w pudełku kartonowym (nie musi być to oryginalne opakowanie) oraz zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem się wewnątrz pudełka

2. Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić tylko jedną sztukę sprzętu zużytego.

3. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt sprzedawany np.: Klient chce zwrócić do Rossmann SDP zużytą lokówkę, zatem musi dokonać w Rossmann SDP zakupu nowej lokówki;

4. Zużyty sprzęt musi być kompletny, przy czym za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

d) Zwrot zużytego sprzętu będzie się odbywał wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku;

e) Zwrot zużytego sprzętu będzie się odbywał na koszt Sprzedawcy;

f) Przekazany do zwrotu zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi;

g) Sprzedawca może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

f) Wszelkie niezbędne informacje na temat zasad zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz informacje dotyczące punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski dostępne są na stronie: http://www.rossmann.pl/pomoc#dzial-7

*Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r.)

§8 DANE OSOBOWE
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wskazanych
  w ust. 3-6 poniżej.
 3. Dane osobowe w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane w celu rejestracji, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a).
 4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy, a także numeru telefonu kontaktowego oraz nr token, gdy chodzi o Zamówienia, które Klient odbiera osobiście w sklepie Sprzedawcy, będą wykorzystywane przez Sprzedawcę, w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień, w tym także Zamówień bez Konta.
 5. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu e-mail, adresu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 7. Niezależnie od treści ust. 3-6 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek Klienta Sprzedawca usunie lub zmieni jego adres e-mail w ciągu 10 dni roboczych.
§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać z Drogerii Internetowej, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa  o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta na portaluhttp://www.rossmann.pl/zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).
 5. Informacje o produkcie zamieszczone w Drogerii Internetowej nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 6. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Drogerii Internetowej lub odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach Sprzedawcy.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Drogerii Internetowej spowodowane siłą wyższą,  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Drogerii Internetowej z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Drogerii Internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Drogerii Internetowej.
 9. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i  wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Drogerii Internetowej.
 4. Regulamin niniejszy wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Łódź, dnia 13 stycznia 2017 roku

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer, niezbędne do korzystania z Drogerii Internetowej Rossmann

Załącznik nr 2 – Instrukcja postępowania, z której mogą skorzystać Konsumenci, w przypadku składania reklamacji rzeczy zakupionych w Drogerii Internetowej Rossmann

Załącznik nr 3 - Formularz odstąpienia od umowy

Powrót na górę ↑

Regulamin programu Rossnę!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem programu pod nazwą Rossnę! jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, zwany dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora Programu: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź, tel. +48 42/61 39 100, fax +48/61 39 999, e-mail: obsluga_klienta @rossmann.com.pl.
 3. Organizator Programu informuje o jego podstawowych zasadach na łamach portalu internetowego www.rossne.pl.
 4. Program rozpoczął się w dniu 01.06.2012 roku i trwa do chwili wycofania przez Rossmann dostępu do usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. Wydawanie kart  rozpoczęło się w dniu 01.06.2012 roku.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Z zastrzeżeniem treści §6  poniżej Program jest skierowany do osób:
  1. mających miejsce zamieszkania na terytorium RP osób fizycznych,
  2. będących klientami sklepów Organizatora znajdujących się na terenie RP lub drogerii internetowej Rossmann,
  3. będących rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wieku od 0 do 3 lat,
  4. posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., zwanych dalej zamiennie Uczestnikami.
 2. Uczestnictwo w Programie nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 3. Warunkiem udziału w Programie jest wykonanie kolejno następujących czynności:
  1. zabranie ze sklepu Organizatora karty Programu,
  2. rejestracja karty na portalu www.rossne.pl, poprzez
   1. podanie indywidualnego numeru EAN umieszczonego na karcie
   2. wypełnienie zgodnie z prawdą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na www.rossne.pl i podanie następujących danych osobowych:
    • imię i nazwisko Uczestnika;
    • płeć Uczestnika;
    • imię i nazwisko dziecka Uczestnika;
    • płeć dziecka Uczestnika;
    • data urodzenia dziecka Uczestnika;
    • miejsce zamieszkania Uczestnika
    • numer telefonu komórkowego Uczestnika;
    • adres e-mail Uczestnikami
   3. akceptacja regulaminu Programu.
 4. Warunki opisane w §2 ust.1 - ust.3 muszą być spełnione łącznie. Uczestnikiem Programu Rossnę! może być wyłącznie osoba posiadająca konto na www.rossmann.pl.
 5. Po spełnieniu warunków opisanych powyżej, Uczestnik staje się posiadaczem karty głównej Programu i uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie.
 6. Organizator dopuszcza możliwość wydania Uczestnikowi karty dodatkowej. Karta ta daje możliwość korzystania z przywilejów związanych z programem rabatowym opisanym w §3 ust.5, ust.7, ust.8 i ust.9 regulaminu. Legitymując się kartą dodatkową jej posiadacz może zbierać przywileje, o których mowa w §3, na konto Uczestnika. Dla karty głównej i karty dodatkowej prowadzone jest wspólne konto. Karta dodatkowa może zostać przekazana przez Uczestnika dowolnie wybranej przez niego osobie, spełniającej warunki opisane w §2 ust.1 pkt a), pkt b), pkt d) i pkt e).
 7. Warunkiem korzystania z karty dodatkowej jest jej uprzednia prawidłowa rejestracja za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.rossne.pl. Rejestracja karty dodatkowej musi być dokonana na tym samym koncie użytkownika, na którym zarejestrowana jest karta główna. Uczestnik może zarejestrować, jako kartę dodatkową, kartę Programu zabraną ze sklepu Organizatora. Uczestnik może zarejestrować wyłącznie jedną kartę dodatkową. Posiadanie dwóch kart nie powoduje podwojenia przywilejów wynikających z tytułu uczestnictwa w Programie. Wykluczenie posiadacza karty głównej z uczestnictwa w Programie powoduje automatyczne wykluczenie możliwości korzystania z karty dodatkowej. Podział przywilejów wynikających z tytułu uczestnictwa w Programie, ani rozdzielenie konta, na którym zapisywane są przywileje, nie jest możliwe.
 8. Z zastrzeżeniem treści §2 ust.9, §3 ust.9, §6 i §7 karta jest ważna maksymalnie 45 miesięcy, nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia.
 9. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dziecka w wieku od 0 do 36 miesięcy, Uczestnik może dopisać dziecko do karty głównej, podając dane osobowe dziecka w zakładce „Rossnę!”, w profilu użytkownika, na stronie www.rossne.pl. Termin ważności karty, ulega wówczas przedłużeniu do czasu osiągnięcia przez najmłodsze, zarejestrowane dziecko 36 miesiąca życia, chyba że zastosowanie znajdują przepisy §7 Regulaminu. Uczestnik może zarejestrować na jednej karcie nie więcej niż 3 dzieci.
 10. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż trojga dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, rejestracja czwartego i następnych dzieci będzie zależna wyłącznie od uznania Organizatora i może nastąpić po wysłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.rossmann.pl/kontakt lub kontakcie telefonicznym z Sekcją Obsługi Klienta, tel. +48 42 61-39-700 i przedstawieniu przez Uczestnika dodatkowych dokumentów, w szczególności aktu urodzenia, których zażąda Organizator, potwierdzających posiadanie więcej niż troje dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy.
 11. Z zastrzeżeniem treści §6 Regulaminu, jednorazowe zgłoszenie do Programu jest wystarczające. Nie jest dopuszczalne wielokrotne zgłaszanie do Programu tych samych osób w trakcie ich uczestnictwa w Programie, co nie wyklucza ponownego przystąpienia do Programu, jeśli wcześniej Uczestnik został z niego wykluczony.
§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA
 1. Z chwilą prawidłowej rejestracji na stronie www.rossne.pl , potwierdzonej e-mailem wysłanym przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie Rossnę!
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących na podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie i okazanie, najpóźniej w chwili wskazania kasjerowi wybranego sposobu zapłaty, ważnej i aktywnej karty lub dokonanie zakupów w Internetowej Drogerii Rossmann z konta użytkownika, na którym zarejestrowana jest karta Rossnę.
 3. W trakcie jednego zakupu możliwe jest okazanie wyłącznie jednej aktywnej karty Programu i potwierdzenie jego tylko na jednej karcie Programu Rossnę!
 4. W razie okazania kilku kart Programu w trakcie jednej transakcji, zakup zostanie potwierdzony na ostatniej z okazanych kart.
 5. Z chwilą aktywacji karty głównej Uczestnik otrzymuje 3% rabatu na zakup produktów dla dzieci. Aktualizowana nie rzadziej niż raz w miesiącu lista objętych Programem produktów dla dzieci stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Aktualizacja listy nie wymaga zmiany regulaminu.
 6. Programem nie są objęte preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt, zgodnie z treścią art. 25 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie  żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy.
 7. Od daty aktywacji karty Uczestnik uzyskuje możliwość podwyższania przysługującego mu rabatu o jeden punkt procentowy co każde kolejne 90 dni, zwane dalej zamiennie Okresem. Warunkiem podwyższenia rabatu jest odbycie w każdym z tych Okresów minimum 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora i dokonanie w ich trakcie każdorazowo zakupu przynajmniej jednego produktu dla dzieci, o którym mowa w §3 ust.5. Maksymalna wysokość rabatu, którą może zdobyć Uczestnik to 10%.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik odbędzie w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w Programie mniej niż 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora lub drogerii internetowej Rossmann i  dokona w ich trakcie zakupu przynajmniej jednego produktu, o którym mowa w §3 ust.5, wówczas pozostaje on na dotychczasowym poziomie rabatowym, z zastrzeżeniem treści ust.9 poniżej.
 9. W przypadku niedokonania w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie żadnych zakupów produktów, o których mowa w §3 ust.5, Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w programie, a jego karta traci ważność.
 10. Dodatkowy punkt procentowy rabatu, o którym mowa w ust.7 powyżej, przyznawany będzie przez Organizatora co 90 kolejnych dni uczestnictwa w Programie.
 11. Uczestnik może uzyskać informację na temat swojej aktywności w Programie logując się do swojego profilu na stronie www.rossne.pl.
 12. Przywileje, w tym rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie Rossnę!, nie podlegają łączeniu z rabatami wynikającymi z tytułu posiadania co – brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann oraz z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart podarunkowych Rossmann. Rabaty przyznawane do poszczególnych kart Rossnę! nie podlegają kumulacji.
§4 DODATKOWE PRZYWILEJE
 1. Po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie, Organizator przyzna Uczestnikowi prawo zakupu w promocyjnej cenie 1 grosza wybranych artykułów, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu i ust.2 – ust.6 poniżej. Stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu lista może być przez Organizatora aktualizowana nie częściej niż raz w miesiącu. Aktualizacja listy nie wymaga zmiany regulaminu.
 2. Artykuł, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu, będzie mogła kupić osoba, która przystąpi do Programu zgodnie z treścią §6 poniżej, jako osoba, która oczekuje na narodzenie się jej dziecka i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 3. Artykuł, o którym mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mogła kupić osoba, która przystąpi do Programu, zgodnie z treścią §2 powyżej, jako rodzic lub prawny opiekun dziecka w wieku od 0 do 6 miesięcy i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 4. Artykuł, o którym mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mogła kupić osoba, która będąc w programie Rossnę! ze statusem ”Spodziewam się dziecka” po urodzeniu się dziecka  zmieni status w Programie na „ Jestem Rodzicem” oraz dokonana zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 5. Artykuł, o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mógł kupić Uczestnik, którego dziecko w trakcie uczestnictwa w Programie, ukończy pierwszy rok życia i pod warunkiem, że Uczestnik dokona do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 6. Artykuł, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mógł kupić Uczestnik, którego dziecko w trakcie uczestnictwa w Programie ukończy drugi rok życia i pod warunkiem, że Uczestnik dokona do czasu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 7. Warunek dokonania zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu ma zastosowanie do każdego Uczestnika i możliwości nabycia każdego z artykułów wskazanych w załączniku nr 3 i ust.2 – ust.6 regulaminu oddzielnie.
  Dla przykładu:
  1. Artykuł, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu może kupić osoba, która przystąpi do Programu zgodnie z treścią §6 poniżej, jako osoba, która oczekuje na narodzenie się jej dziecka i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu dla dzieci wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu;
  2. Uczestnik, o którym mowa w ppkt a) będzie uprawniony do zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu w dwóch przypadkach:
   1. Jeśli, pomimo spełnienia warunków określonych w regulaminie, nie skorzystał uprzednio z przysługującego mu prawa do zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu albo
   2. Jeśli po dokonaniu zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu, dokonał kolejnego zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie i nie był to zakup, o którym mowa w ust.9 ppkt b) poniżej.
 8. Każdy z artykułów wskazanych  w ust.2 – ust.6 Uczestnik będzie mógł kupić po spełnieniu warunków opisanych powyżej. Uczestnik, który wyraził zgodę na otrzymywanie zawartej w newsletterze informacji o promocjach i niespodziankach przygotowanych wyłącznie dla Uczestników programu Rossnę otrzyma wiadomość e-mail lub sms, w której zostanie powiadomiony przez Organizatora o prawie do zakupu. Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego artykułu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania od Organizatora pierwszej wiadomości e-mail, o której mowa w tym przepisie.
 9. Uczestnik będzie mógł kupić wybrany artykuł jeśli:
  1. zgłosi się do dowolnie wybranego sklepu Organizatora;
  2. dokonana w dniu zgłoszenia się do sklepu kolejnego zakupu co najmniej jednego artykułu, wskazanego w treści załączniku nr 1 do regulaminu.
 10. Zakup artykułu, o którym mowa w ust.9 pkt b), nie jest uwzględniany przez Organizatora przy obliczaniu ceny 25 zł, o której mowa, jako warunku, o którym mowa w ust.3– ust.6 powyżej.
 11. Uczestnik nie może scedować prawa, o którym mowa w §4 regulaminu, na inną osobę. Nieskorzystanie przez Uczestnika z przysługującego mu prawa w terminie określonym zgodnie z regulaminem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa.
§5 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-222) przy ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109 (Organizator).
 2. Dane osobowe Uczestnika w zakresie wskazanym w §2 ust. 3 pkt b) ppkt ii powyżej oraz §6 ust. 2 poniżej będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu.
 3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie adresu e-mail oraz telefonu komórkowego będą przetwarzane w związku ze skorzystaniem z dodatkowych przywilejów na zasadach określonych w §4 powyżej.
 4. Niezależnie od treści ust. 2 i ust. 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych oraz danych dziecka podanych dobrowolnie przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja danych osobowych dziecka w zakresie jego daty urodzenia może nastąpić jedynie w ciągu 7 dni od daty rejestracji Uczestnika w Programie.
§6 ROSSNĘ dla osób oczekujących na urodzenie się ich dziecka
 1. Z zastrzeżeniem zmian i wyłączeń wskazanych poniżej, postanowienia regulaminu stosuje się również do osób, które oczekują na narodzenie się ich dziecka.
 2. W tym przypadku warunkiem wzięcia udziału w Programie jest wypełnienie zgodnie z prawdą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.rossne.pl (formularz oznaczony statusem „Spodziewam się dziecka”) i podanie następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • płeć Uczestnika,
  • planowana data porodu (wskazana, jako dzień przypadający nie później niż w ciągu 9 miesięcy od daty rejestracji),
  • miejsce zamieszkania Uczestnika,
  • numer telefonu komórkowego Uczestnika,
  • adres e-mail Uczestnika.
 3. W okresie oczekiwania na narodzenie się dziecka i dodatkowo przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po urodzeniu się dziecka Uczestnik może korzystać z przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie, szczegółowo opisanych w §6 niniejszego regulaminu.
 4. Z chwilą aktywacji karty Uczestnik oczekujący narodzin jego dziecka otrzymuje 3% rabatu na produkty do pielęgnacji w czasie ciąży i artykuły dla małych dzieci, szczegółowo wskazane w  załączniku nr 2 do regulaminu.
 5. Z zastrzeżeniem brzmienia §6 ust.6 poniżej, po upływie okresu wskazanego w §6 ust.3 regulaminu karta traci moc, a Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w Programie.
 6. W ciągu dwóch miesięcy od urodzenia się dziecka Uczestnik może rozpocząć korzystanie z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie. W tym przypadku Uczestnik zobowiązany jest zmienić swój status w programie ze „Spodziewam się dziecka” na „Jestem rodzicem” i uzupełnić brakujące dane dziecka, o których mowa w §2 ust.3 pkt b), tj. imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz płeć.
 7. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie, Uczestnik zyskuje prawo do rabatu dotyczącego produktów wymienionych w  załączniku nr 1 do regulaminu i uzyskuje 3% rabat, o którym mowa w §3 ust.5 regulaminu. Okresu uczestnictwa w programie ze statusem „Spodziewam się dziecka” nie wlicza się do czasu, od którego zależą przywileje związane z uczestnictwem w Programie opisane w §3 regulaminu.
 8. Postanowienia §2 ust.6 – ust.10; §3 ust.5, ust.7-ust.10 regulaminu nie stosuje się do Uczestników posiadających status „Spodziewam się dziecka”. Pozostałe postanowienia regulaminu, w tym w szczególności §2 ust.1 – ust.3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w §6 regulaminu.
 9. Wyłączona jest możliwość dopisania do dotychczas posiadanej karty dziecka, którego narodzin Uczestnik oczekuje.
§7 PRZEDŁUŻENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Każdy Uczestnik Programu, którego dziecko, w trakcie trwania Programu, ukończyło 36 miesiąc życia może jednorazowo przedłużyć swoje uczestnictwo w Programie, do czasu ukończenia przez dziecko 48 miesiąca życia. Postanowienia §2 ust.9 zdanie 2 stosuje się odpowiednio, co oznacza, że uczestnictwo w Programie może zostać przedłużone na warunkach wskazanych poniżej, do dnia ukończenia przez najmłodsze zarejestrowane dziecko 48 miesiąca życia.
 2. Przedłużenie Uczestnictwa w Programie jest możliwe nie wcześniej niż na 60 dni przed dniem ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia i nie później niż na 3 dni przed dniem trzecich urodzin dziecka.
 3. Przedłużenie uczestnictwa w Programie jest możliwe tylko dla aktywnych Uczestników Programu, tj. Uczestników, którzy w ciągu każdych kolejnych 90 dni uczestnictwa w Programie dokonali co najmniej jednego zakupu produktów, o których mowa w §3 ust.5 a w przypadkach, o których mowa w §6, produktów wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. W celu przedłużenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien  zalogować się na stronie www.rossmann.pl i w zakładce www.rossmann.pl/profil/rossne zaznaczyć „Chcę korzystać z Rossnę! do 4 urodzin mojego dziecka.”
 5. Po spełnieniu warunków opisanych w ust.1 – ust.4 powyżej, uczestnictwo w Programie zostanie wydłużone do czasu ukończenia przez dziecko 48 miesiąca życia. Postanowienia §3 stosuje się odpowiednio.
§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Karta Uczestnika Programu nie jest środkiem płatniczym.
 2. Karta Programu pozostaje własnością Organizatora.
 3. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na karcie, zgodnie z §3 ust.2 regulaminu.
 5. Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian lub wycofania dostępu do usług Programu za wcześniejszym jednotygodniowym powiadomieniem, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora z tytułu utraty lub uszkodzenia karty Programu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty Organizator może przenieść uprawnienia przyznane dotychczas Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie na nową kartę, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o utracie lub uszkodzeniu karty za pośrednictwem strony www.rossne.pl oraz zarejestrowaniu przez Uczestnika na stronie www.rossne.pl nowej karty Programu, zgodnie z postanowienia §2 i §3 lub §6 regulaminu, które stosuje się odpowiednio. Zarejestrowanie nowej karty nie oznacza automatycznego wydłużenia okresu uczestnictwa w Programie.
 7. Wszelkie reklamacje Uczestników Programu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Programie, w szczególności Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu w razie nadużycia przez Uczestnika zasad Programu, użycia karty Programu w sposób sprzeczny z regulaminem.
 9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie klikając przycisk „Rezygnacja z programu” po zalogowaniu się w profilu Użytkownika na stronie www.rossne.pl.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Programu Organizator zobowiązany jest odnotować tę informację w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili powiadomienia o rezygnacji.
 11. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.
 12. Regulamin Programu obowiązuje począwszy od 1 czerwca 2012, aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 25 września 2015 r.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzenia dodatkowych opcji, wyczerpania zapasów artykułów, o których mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących funkcjonowania Programu. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu zostanie użyta przez niego karta Rossnę w sposób przewidziany w Regulaminie.
 14. Zakończenie uczestnictwa w Programie m.in. w następstwie wykluczenie z niego, wypowiedzenie lub rezygnacji, prowadzi do utraty zdobytych przez Uczestnika przywilejów.

Załącznik nr 1 - Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „jestem rodzicem”

Załącznik nr 2 - Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „spodziewam się dziecka”

Załącznik nr 3 - Lista artykułów, które po spełnieniu wskazanych w regulaminie programu Rossnę! warunków, w tym szczególności opisanych w §4, Uczestnik może kupić za cenę 1gr


Regulamin promocji Niespodzianka Rossnę ciąża

Powrót na górę ↑

Polityka prywatności i Cookies

I. Polityka prywatności Rossmann SDP sp. z o.o.

Jakie Twoje dane zbieramy, po co i kiedy to robimy?


 1. Rejestracja na portalu

  W celu zapewnienia sobie możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności naszego portalu, niezbędne jest założenie na nim konta. Podczas rejestracji należy podać swój indywidualny nick, adres e-mail oraz hasło, jakiego będziesz używać. Hasło będzie dostępne tylko dla Ciebie.

 2. Newsletter

  Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem naszego portalu, możesz korzystać z newslettera ogólnego. W tym celu niezbędny jest Twój adres e-mail, podany przy rejestracji konta. Nasze newslettery mogą zawierać informacje handlowe, dlatego podczas zapisywania się na tę usługę, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na  otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Jeśli nie posiadasz u nas konta, możesz zapisać się na newsletter ogólny podając swój adres e-mail, na który chcesz go otrzymywać. Newsletter otrzymasz od nas tylko wtedy, gdy wyrazisz wolę jego otrzymania. W każdej chwili możesz również zrezygnować z Newslettera.

 3. Konkursy i akcje marketingowe

  W przypadku brania udziału w naszych konkursach albo akcjach marketingowych, możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych precyzyjnie określonych w regulaminie konkretnego konkursu (akcji).

 4. Programy lojalnościowe

  Udział w programie lojalnościowym wiąże się z podaniem szerszego niż podczas rejestracji na portalu zakresu danych osobowych, wskazanego precyzyjnie w regulaminie dotyczącym konkretnego programu lojalnościowego.

 5. Drogeria Internetowa

  W celu realizacji złożonego zamówienia produktów, znajdujących się w ofercie naszej Drogerii Internetowej, należy być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem naszego portalu oraz podać swoje dane w niezbędnym zakresie, określonym w regulaminie Drogerii Internetowej. Możesz także zostać poproszony o podanie Twojego kontaktowego numeru telefonu komórkowego. W sytuacji, gdy ten numer będzie niezbędny, zostaniesz o tym uprzedzony.

  Jeśli wyrazisz chęć otrzymania faktury VAT, do jej wystawienia zostaną wykorzystane wyłącznie dane w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa. 

 6. Kariera

  Jeśli zainteresuje Cię przygotowana przez nas oferta pracy, możesz wypełnić formularz, dzięki któremu weźmiesz udział w procesie rekrutacyjnym. Poproszony zostaniesz o informację na swój temat, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe (ulicę, nr domu, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj, region/województwo, nr telefonu), wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Poprosimy Cię również o załączenie pliku z przebiegiem twojej kariery (tzw. CV).


Kontakt w sprawie współpracy


 1. Lokale

  Jeśli jesteś jednym z pośredników nieruchomości, właścicieli nieruchomości, inwestorów, deweloperów, poszukiwanych przez nas w celu nawiązania współpracy przy wyszukiwaniu lokalizacji, zakupie gruntów, lokali i budynków, możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem formularza. W takiej sytuacji poprosimy Cię o podanie danych kontaktowych w zakresie imienia, nazwiska, kodu pocztowego, miejscowości, nr telefonu, adresu e-mail oraz adresu lokalizacji (ważna jest miejscowość). Pozostałe dane – w zakresie nazwy ulicy, kodu pocztowego, proponowanej ceny, opisu lokalizacji, powierzchni nieruchomości – możesz podać, jeśli uznasz to za konieczne.

 2. Asortyment

  Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami i przedstawisz ofertę z zakresu wprowadzenia nowego asortymentu oraz reklamy i marketingu, Twoje zapytanie trafi bezpośrednio do osób decyzyjnych z zakresu wybranej kategorii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Poprosimy Cię w nim o Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail i ewentualnie o nr telefonu. Nasza odpowiedź zostanie natomiast odesłana na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 3. Kontakt z nami

  Kontaktując się z nami za pomocą formularza umieszczonego na stronie http://www.rossmann.pl/kontakt, telefonu, poczty e-mail lub w tradycyjnej formie (np. kierując do nas pismo), należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny. Możesz także, według własnego wyboru, podać dane w zakresie numeru telefonu kontaktowego.


W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, po co i kiedy to robimy?


 1. Rejestracja na portalu

  Podane przez Ciebie podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi Twojego konta. Rejestracja jest niezbędna, jeżeli chcesz brać udział w szczególności w naszych konkursach, akcjach marketingowych lub programach lojalnościowych albo złożyć zamówienie w naszej Drogerii Internetowej.

 2. Newsletter

  Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnego newslettera, poprzez wybór odpowiedniej opcji zawartej w jego treści lub w profilu Twojego konta, dostępnym po zalogowaniu do portalu.

 3. Konkursy i akcje marketingowe

  Jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w konkretnym konkursie lub akcji marketingowej, Twoje dane będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione na rzecz organizatora lub współorganizatora konkursu (akcji) lub fundatora nagród, jeśli nie jest nim Rossmann SDP sp. z o.o.

 4. Programy lojalnościowe

  Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celu prowadzenia konkretnego programu lojalnościowego na zasadach określonych w dotyczącym go regulaminie.

 5. Drogeria Internetowa

  Jeśli zdecydowałeś się dokonać zakupu w naszej Drogerii Internetowej, Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji Twojego zamówienia, w tym informowania o jego kolejnych etapach. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane na rzecz podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi związane z dostarczeniem do Ciebie zakupionych produktów.
  Jeśli wyrazisz chęć otrzymania faktury VAT, Twoje dane będą przetwarzane w celu jej wystawienia.

 6. Kontakt z nami

  Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji z Tobą, służyć nam będą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie lub przedstawioną ofertę współpracy. Mogą one zostać udostępnione producentowi lub dostawcy reklamowanego przez Ciebie produktu, w celu kompleksowego wyjaśnienia zgłoszonej reklamacji.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w celu rozpatrzenia przesłanej przez Ciebie oferty współpracy.

 7. Kariera

  Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji umożliwią nam kontakt z Tobą, jeśli jesteś osobą zainteresowaną naszą ofertą pracy lub praktyk zawodowych. Twoje dane i kwalifikacje będą również wykorzystywane w czasie organizowania kolejnych procesów rekrutacyjnych pod warunkiem Twojej uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w przyszłości.

 8. Naruszenie Regulaminu

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego portalu, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organom nadzoru, policji, prokuraturze).

 9. Udostępnienie upoważnionym podmiotom

  Twoje dane osobowe, niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Możliwe będą następujące formy kontaktu z Tobą:

- poczta elektroniczna (e-mail),
- poczta tradycyjna,
- telefon.


W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W celu poinformowania nas o modyfikacji Twoich danych osobowych, możesz przesłać do nas zgłoszenie za pośrednictwem m.in:

- formularza, umieszczonego na stronie http://www.rossmann.pl/kontakt
- poczty elektronicznej, na adres e-mail: obsluga_klienta@rossmann.pl,
- telefonu.

Możesz także dokonać modyfikacji swoich danych, przetwarzanych w celu realizacji Twojego zamówienia, złożonego w naszej Drogerii Internetowej (np. wskazać inny adres w celu jego dostarczenia).

Podczas aktualizacji danych osobowych możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim Twoje żądanie zostanie uwzględnione.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie dokonać modyfikacji danych osobowych w profilu konta na portalu Rossmann.pl.

Ewentualne ograniczenie wskazanego wyżej uprawnienia do aktualizacji danych może wynikać ze specyfiki danej usługi lub funkcjonalności i w takiej sytuacji zostaniesz przez nas o tym każdorazowo poinformowany (np. w treści regulaminu).


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać świadczone przez nas usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym ich zniszczeniem lub utratą.
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, podczas przetwarzania Twoich danych osobowych (w ramach naszego systemu) jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

II. Polityka cookies Rossmann SDP sp. z o.o.

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika i świadczonych drogą elektroniczną przez Rossmann.

Pojęcia

 1. Administrator / Rossmann - oznacza Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, która jako właściciel portalu Rossmann.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora / Cookies Własne - oznacza dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach www.rossnet.plwww.rossne.pl oraz www.rossmann.com.pl.,www.rossmann.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu.
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
 2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  1. przetwarzania określonych informacji adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:


Kontakt

Administrator danych: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź  ul. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.rossmann.pl/kontakt